Solidity

Solidity Tuple

Solidity kullanarak bir fonksiyondan birden fazla değişkeni döndürmek ve dönen değeri kullanmakla ilgili örnek paylaşacağım.

  function ArzYukselt(address to, uint256 amount) public onlyOwner {
    bool checkMint=false;
    (checkMint,,) = ArzEklenebilirMi(amount);
    require(checkMint, "adet cok yuksek");
    uint256 _calcAmount = amount * 10 ** decimals();
    _mint(to, _calcAmount);
  }

  function ArzEklenebilirMi(uint256 amount) public view returns(bool, uint256, uint256) {
    uint256 _calcAmount = amount * 10 ** decimals();
    uint256 _currentSupply = totalSupply();
    uint256 _maxSupply = 100000000 * 10 ** decimals();
    if(_currentSupply +_calcAmount <= _maxSupply) {
      return (true, _calcAmount, _currentSupply);
    }
    return (false, _calcAmount, _currentSupply);
  }