Solidity

Solidity Blockchain Database

Ethereum, Polygon, Tron, Avax ve diğer evm kullanan ethereum forku blockchainlerde bir veritabanı gibi veri saklamaya imkan tanıyan blockchainlerde kondratta kalıcı olarak veri saklama imkanımız vardır. Bununla ilgili bir örnek paylaşacağım.

contract myfuncs {
  struct personInfo {
    string name;
    string birthdate;
    string department;
    string location;
    string email;
    uint256 mobile_no;
  }

  mapping(uint256 => personInfo) persons;
  uint256[] internal personIds;

  function set(string memory name, string memory birthdate, string memory department, 
              string memory location, string memory email, uint256 id, uint256 mobile_no) public {
    personInfo storage newPer = persons[id];
    newPer.name = name;
    newPer.birthdate = birthdate;
    newPer.department = department;
    newPer.location = location;
    newPer.email = email;
    newPer.mobile_no = mobile_no;
    personIds.push(id);
  }
    
  function get(uint256 id) public view returns (string memory, string memory, string memory, 
                          string memory, string memory, uint256){
    personInfo storage s = persons[id];
    return (s.name,s.birthdate,s.department,s.location,s.email,s.mobile_no);
  }
  
}

Sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır.